ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช. เปิดให้บริการบริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

แบบสอบถาม